Skip to main content

Privacy Policy

Park7 is een project van Immogra:

IMMOGRA PROJECT DEVELOPMENT
Kortrijksesteenweg 1052 D
9051 Gent (St.-Denijs-Westrem)
België

https://www.immogra.com/

Principes 
Immogra respecteert individuele privacy en waardeert het vertrouwen van haar klanten, medewerkers, leveranciers, contractanten, zakenpartners en het grote publiek.

Daarom streeft Immogra ernaar om persoonlijke gegevens te verzamelen, gebruiken en vrijgeven op een manier die in overeenstemming is met de wetten van de landen waarin zij zaken doet.

Informatiebeveiliging 
Immogra is toegewijd om te voldoen aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het management van Immogra erkent het belang van het identificeren en beschermen van de informatie-assets van de organisatie, het vermijden van vernietiging, ongeoorloofde openbaarmaking, onjuiste wijziging of ongeoorloofd gebruik van informatie met betrekking tot haar klanten, werknemers, prijzen, strategie, management, of andere verwante concepten.

Immogra is daarom toegewijd aan het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van haar informatiebeveiligingsbeheersysteem om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van persoonlijke gegevens en informatie in het algemeen te waarborgen .

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: MEI 2018 
Uw privacy is belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring behandelt de informatie die we verzamelen op onze websites en bij onze activiteiten. Hierin wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken. 
Deze verklaring is van toepassing op de Immogra-diensten in het algemeen.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen 
Immogra verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze diensten te bieden . Door uw interactie met ons kan Immogra persoonlijke gegevens verzamelen . Dit is informatie die een persoon identificeert of betrekking heeft op een identificeerbaar individu. Persoonlijke gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, fysiek adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Voor onze rekruteringsactiviteiten kan Immogra u vragen om bepaalde gegevens, waaronder informatie over opleiding en werk, contactgegevens en voorkeuren, beroepskwalificaties en banen waarvoor u een aanvraag wilt indienen. U kunt er ook voor kiezen om Immogra aanvullende informatie te verstrekken, zoals uw cv, cv of transcripten; arbeidsreferenties en gerelateerde informatie. Bovendien kan

Immogra informatie van derden verzamelen, bijvoorbeeld in verband met een achtergrond- of werkgelegenheidscontrole en / of een arbeidsreferentie. 
Immogra kan ook andere informatie verzamelen via uw interactie met ons en via niet Immogra websites, die uw specifieke identiteit niet onthullen of niet direct betrekking hebben op een individu. Andere informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, browser- en apparaat informatie, gegevens verzameld door geautomatiseerde elektronische interacties, gebruiksgegevens van toepassingen, demografische informatie, geografische of geolocatie-informatie, statistische en geaggregeerde informatie.

Statistische of geaggregeerde informatie identificeert niet rechtstreeks een specifieke persoon, maar kan worden afgeleid van persoonlijke gegevens .

U hebt iets te zeggen over de gegevens die we verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u weigeren.

Immogra zal alleen persoonlijke gegevens verzamelen die relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze zal worden gebruikt. Immogra zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens relevant, accuraat, volledig en actueel zijn voor het bedoelde gebruik.

Ons gebruik van persoonlijke gegevens 
Immogra gebruikt de gegevens die we verzamelen voor drie basisdoelen, hieronder in meer detail beschreven: (1) om ons bedrijf te runnen en te voorzien (inclusief verbeteren en personaliseren) van de diensten die we aanbieden, (2) verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening en (3) om communicatie te verzenden, inclusief directe marketing en promotionele communicatie.

Zakelijke operaties. We gebruiken gegevens om de producten en services die we aanbieden te leveren en te verbeteren en om essentiële bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

Werving. Wij gebruiken de gegevens die we verzamelen om met u te communiceren, om de wervings- en wervingsprocessen van Immogra te beheren en om te voldoen aan de corporate governance en wettelijke en regelgevende vereisten. Als u wordt aangenomen, kan de informatie worden gebruikt in verband met tewerkstelling en bedrijfsbeheer.

Waarom we persoonlijke gegevens delen 
We delen uw persoonlijke gegevens in het geval we daartoe wettelijk verplicht zijn en in andere gevallen met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of om een service of product te leveren dat u hebt aangevraagd of geautoriseerd. Daarnaast delen we persoonlijke gegevens tussen Immogra- gecontroleerde gelieerde ondernemingen en entiteiten. We delen ook persoonlijke gegevens met leveranciers, verwerkers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Privacy Statement zijn beschreven . Bijvoorbeeld, voor bedrijven die we inschakelen om klantenservice te bieden of te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en diensten kan de toegang tot persoonlijke gegevens nodig zijn. In dergelijke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan onze gegeven privacy- en beveiligingsvereisten en mogen zij de persoonlijke gegevens die zij van ons ontvangen voor geen enkel ander doel gebruiken. We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie of verkoop van activa.

Ten slotte zullen we persoonlijke gegevens, inclusief uw inhoud, openen, overdragen, vrijgeven en bewaren, als we te goeder trouw van mening zijn dat dit nodig is om:

  • voldoen aan de toepasselijke wetgeving of reageren op een geldig juridisch proces, inclusief van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties;
  • onze klanten beschermen, bijvoorbeeld om spam te voorkomen of pogingen om gebruikers van onze diensten te bedriegen, of om het verlies van mensenlevens of ernstig letsel van anderen te voorkomen;
  • de beveiliging van onze producten bedienen en onderhouden, inclusief om een aanval op onze computersystemen of -netwerken te voorkomen of stop te zetten; of
  • de rechten of eigendommen van Immogra te beschermen, inclusief het afdwingen van contractuele voorwaarden.

Waar bewaren en verwerken wij uw persoonlijke gegevens? 
Persoonlijke gegevens die door Immogra worden verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in uw regio, of in een ander land waar Immogra of aan haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of dienstverleners faciliteiten onderhouden. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verzamelen onder deze privacyverklaring worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van toepasselijk recht waar de gegevens zich ook bevinden. 

Wanneer we persoonlijke gegevens uit de Europese Economische Ruimte naar andere landen overbrengen, gebruiken we een verscheidenheid aan juridische mechanismen, waaronder contracten, om ervoor te zorgen dat uw rechten en bescherming met uw gegevens overeenkomen.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens? Bewaring van persoonlijke gegevens 
Immogra bewaart persoonsgegevens voor zo lang als nodig is om de producten te leveren en de door u gevraagde transacties te vervullen, of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten. Gegevens voor recrutering worden opgeslagen volgens de maximaal toegestane bewaarperiodes op basis van de locatie van de kandidaat. Kandidaten kunnen op elk gewenst moment verzoeken om verwijdering van hun gegevens, als ze hun aanvraag niet willen handhaven door hun recruiter op de hoogte te stellen of contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Immogra.

Browser-gebaseerde besturingselementen 
Cookie-besturingselementen. Relevante browsergebaseerde cookie-besturingselementen worden beschreven in onze Cookieverklaring .

Beveiliging van persoonlijke gegevens 
Immogra doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij gebruiken een verscheidenheid aan beveiligingstechnieken en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Immogra is ook toegewijd om het verminderen van risico's op menselijke fouten, diefstal, fraude en misbruik van Immogra- faciliteiten. De inspanningen van Immogra omvatten het bewustmaken van personeel van beveiligingsbeleid en het trainen van medewerkers om het beveiligingsbeleid te implementeren. Immogra- werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te handhaven. Verplichtingen van werknemers omvatten schriftelijke geheimhoudingsovereenkomsten, regelmatige training over informatiebescherming en naleving van het bedrijfsbeleid met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijke informatie.

Immogra evalueert snel en reageert op incidenten die vermoedens van ongeautoriseerde verwerking van gegevens veroorzaken. Als Immogra bepaalt dat uw gegevens onrechtmatig zijn gebruikt (ook door een medewerker van Immogra ) of anderszins ten onrechte zijn verkregen door een derde partij, zal Immogra dergelijke misbruiken of overnames onmiddellijk aan u melden.

Immogra zal jaarlijks nalevingsaudits uitvoeren. Elke werknemer die door Immogra wordt betrapt op het niet naleven van de GDPR, is in overtreding van deze privacyverklaring en zal onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband. Elke agent of derde partij die dit privacy beleid overtreedt zal op basis van alle overeenkomsten met Immogra verplicht zijn Immogra te vrijwaren en schadeloos te stellen voor claims met betrekking tot dergelijke schendingen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
We zullen deze privacyverklaring indien nodig bijwerken om feedback van klanten en wijzigingen in onze producten of services weer te geven. Wanneer we wijzigingen in deze verklaring publiceren, zullen we de "laatst bijgewerkte" datum boven aan de verklaring herzien. Als er materiële wijzigingen in de verklaring zijn of in de manier waarop Immogra uw persoonlijke gegevens zal gebruiken, zullen wij u op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen voordat ze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We moedigen u aan om deze privacyverklaring periodiek te herzien om erachter te komen hoe Immogra uw informatie beschermt.

Contact opnemen met ons 
Als u een privacy kwestie of een vraag hebt voor Immogra , neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens.

We zullen binnen 30 dagen reageren op uw vragen of bekommernissen: 
E-mail 
information.security@immogra.com

 

Stay in touch

Subscribe to the newsletter and stay up to date on the latest developments of Park 7.

I agree with the privacy policy.

Plan your visit